Cookie beleid vv Haagse Hout

De website van vv Haagse Hout is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

VERENIGING
Artikel 1
De vereniging v.v. Haagse Hout is opgericht op 21 juni 1999 te Den Haag en is ontstaan uit een fusie tussen O.S.C. en Postalia.
De kleuren van de vereniging zijn blauw/geel/rood.
Het voorgeschreven tenue bestaat uit:
blauw shirt met gele en rode horizontale band; blauwe broek; blauwe kousen met gele en rode horizontale band.
Het bestuur is bevoegd het spelen in afwijkend tenue te veroorloven.

Artikel 2
Benoeming tot erelid conform artikel 4, lid 4 van de statuten, kan geschieden indien het lid zich gedurende een lange reeks van jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
Benoeming tot lid van verdienste kan geschieden door het volledige bestuur met meerderheid van stemmen. Een lid van verdienste heeft zich in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

Artikel 3
De interpretatie van de bepalingen van het huishoudelijk reglement berusten uitsluitend bij het bestuur. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

BESTUUR
Artikel 4
Het bestuur wordt gevormd door leden van 18 jaar en ouder en bestaat uit ten minste drie leden. Ten minste zeven dagen voor de algemene vergadering kan door een aantal van ten minste drie leden bij het bestuur kandidaten worden gesteld voor lid van het bestuur.

Bij de kandidaatstelling dient de betreffende kandidaat aan de secretaris een verklaring te overleggen, dat hij/zij bereid is bij verkiezing de functie te vervullen.

Om de continuïteit van de bestuurswerkzaamheden te waarborgen, treden de secretaris, penningmeester en voorzitter beurtelings na 3 jaar af. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat bij acclamatie benoemd.

COMMISSIES
Artikel 5
Het bestuur wordt bijgestaan door de navolgende commissies:
- commissie jeugdvoetbal
- commissie seniorenvoetbal (zaterdag, zondag en dames)
- werkgroep kantine

Het bestuur is bevoegd zich te laten bijstaan door andere door haar in te stellen commissies. Het bestuur regelt de samenstelling, taken en werkwijze van de commissies, voor zover het huishoudelijk reglement geen regeling bevat.

Uitsluitend leden van 18 jaar en ouder kunnen in de commissies zitting hebben. De leden van het bestuur kunnen als gewenst deelnemen aan de vergaderingen van de commissies.

TAKEN VAN HET BESTUUR EN HAAR LEDEN
Artikel 6
Het bestuur draagt zorg voor de uitgave van clubinformatie via de website van de vereniging. De raadpleging van clubinformatie via de website is voor leden en ereleden kosteloos .

Het bestuur draagt zorg voor de tijdigheid en actualiteit van de clubinformatie op de website. Het bestuur draagt zorg dat minimaal twee personen bevoegd zijn clubinformatie te publiceren via de website.

Artikel 7
De bestuursbesluiten worden vermeld in de notulen; de vermelding bestaat uit de complete inhoud, datum en geldigheidsduur van elk besluit.
Desgevraagd hebben de leden het recht tot inzage van de notulen, bedoeld in het vorige lid.
 
Artikel 8
Het bestuur is verplicht de zaken, die aan de vereniging toebehoren in eigendom, bezit en bruikleen in voldoende mate te verzekeren en verzekerd te houden door het afsluiten van verzekeringen bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 9
De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging.
Hij/zij leidt de vergaderingen, bepaalt daarin de orde en heeft het recht de beraadslaging te doen beëindigen, zodra naar zijn/haar mening de vergadering voldoende is ingelicht.

Hij/zij is echter verplicht de discussie mogelijkheid te heropenen, wanneer ten minste een derde van het aantal ter vergadering aanwezige leden dat wenst.
Hij/zij kan zelfstandig bepalen dat alle uitgaande stukken – ook die welke zijn handtekening niet behoeven door hem/haar worden mede ondertekend.

Artikel 10
De secretaris verzorgt voor het bestuur de correspondentie, laat belangrijke stukken medeondertekenen door de voorzitter – overeenkomstig de afspraken die conform artikel 9 lid 4 daarover zijn gemaakt – , houdt kopie van alle uitgaande stukken en brengt in de eerstvolgende bestuursvergadering alle ontvangen en gevoerde correspondentie ter kennis van het bestuur

Hij/zij verzorgt van bestuurs- en ledenvergaderingen de notulen en maakt aan het einde van elk verenigingsjaar een verslag. Hij/zij verzorgt de ledenadministratie, rekening houdend met de voorschriften van de KNVB en beheert het verenigingsarchief.

Hij/zij doet verder alle administratieve werkzaamheden die het bestuur hem opdraagt, zulks met bevoegdheid bepaalde werkzaamheden – geheel onder zijn verantwoordelijkheid – aan derden te delegeren.

Artikel 11
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en draagt zorg voor de incasso en uitgaven. Hij/zij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven, stelt aan het einde van elk verenigingsjaar een balans en resultatenrekening, alsmede een begroting voor het volgend verenigingsjaar samen.

Hij/zij verstrekt desgevraagd het bestuur en de kascommissie onbeperkt inzicht in zijn volledige financiële administratie en de onder hem berustende gelden.
Met goedvinden van het bestuur kan de penningmeester, zulks onder zijn volledige verantwoordelijkheid, bepaalde werkzaamheden aan derden delegeren.

De delegatie van werkzaamheden worden gedocumenteerd in de notulen van de bestuursvergadering.

Artikel 12
De voorzitter van de commissie Jeugdvoetbal draagt zorg voor begeleiding van de jeugdleden bij wedstrijden en andere evenementen.
Hij/zij onderhoudt de contacten met de ouders van de jeugdleden.
Hij/zij draagt zorg voor een goede naleving van de bestuursbesluiten over de jeugd.

Artikel 13
Over de toelating van leden beslist het bestuur. Besluiten tot toelating worden periodiek gepubliceerd op de website van de vereniging.

Artikel 14
Leden van de vereniging ontvangen bij toetreding de verwijzing naar de statuten en het huishoudelijk reglement op de website van Haagse Hout. In voorkomende gevallen kan een fysiek exemplaar worden uitgereikt.

SAMENSTELLING, TAAK EN WERKWIJZE VAN DE COMMISSIES
Artikel 15
De leden van de commissies verrichten de taak die hen door het bestuur wordt opgedragen.

Artikel 16
De commissie Jeugdvoetbal, bedoeld in artikel 5 lid 1, sub a bestaat een voorzitter en ten minste vier leden. De benoeming geschiedt door het bestuur, dat daarbij één der leden met de taak van secretaris van de commissie belast.

De secretaris verzorgt van elke commissie vergadering de notulen, waarvan hij/zij een kopie doet toekomen aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 17
De commissies, bedoeld in artikel 5 lid 1, sub b en c bestaan uit ten minste twee leden, die worden benoemd door de algemene vergadering tot de volgende te houden algemene vergadering.

De aanwijzing van één der commissieleden tot voorzitter geschiedt door het bestuur in haar vergadering, volgend op de algemene vergadering, vermeld in het voorgaande lid.

De commissie verzorgt van elke vergadering de notulen, waarvan zij een kopie doet toekomen aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 18
1. De leden van de kascommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
2. Zij controleert ten minste eens per half jaar de kas, rekeningen en andere financiële bescheiden.

LEDEN EN HUN VERPLICHTINGEN
Artikel 19
De leden zijn verplicht:
- de jaarlijkse contributie bij vooruitbetaling en incasso per kwartaal of ineens te voldoen;
- bij adreswijziging de secretaris onmiddellijk te berichten en de gewijzigde gegevens door te geven;
- bij verhindering om te voetballen dit tijdig te melden bij de daarvoor op de website vermelde personen;
- in staat te zijn bij het spelen van een wedstrijd de voorgeschreven spelerspas aan de scheidsrechter te tonen.

Artikel 20
Leden die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreden of zich aan wangedrag schuldig maken, kunnen in aansluiting aan het gestelde in artikel 6 van de statuten door het bestuur worden bestraft; alles met mogelijkheid van beroep.

Artikel 21
Leden die de vereniging financieel benadeelden, zijn verplicht tot vergoeding van de aangerichte schade, binnen één maand na schriftelijke kennisgeving door het bestuur.

ROYEMENT
Artikel 22
1. Onder nalatigheid tot betaling van contributie, conform artikel 6, lid 6 van de statuten, wordt verstaan een achterstand van zes maanden of langer.
2. Met op onredelijke wijze benadelen van de vereniging wordt gelijkgesteld een zodanig gedrag of houding welke de belangen van de vereniging schaadt of kan schaden.

Artikel 23
1. Het bestuur is niet verplicht over door haar uitgesproken royementen verantwoording af te leggen tegenover derden of deze in kennis te stellen.
2. Uitsluitend aan bevoegde instanties mag zij, desgevraagd, mededeling van de reden van het royement verstrekken.

BEROEP
Artikel 24
Om gebruik te maken van de beroepsmogelijkheid genoemd in artikel 6, lid 5 en 7 en artikel 7, lid 7 van de statuten en artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement dient betrokkene binnen één maand schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij het bestuur. Het bestuur doet binnen één maand schriftelijk uitspraak op het bezwaar.

Betrokkene kan na de uitspraak van het bestuur in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering.

VERGADEREN EN STEMMING
Artikel 25
Op de jaarlijks te houden algemene vergadering vermeldt de agenda eveneens de verslagen van de commissies.

Artikel 26
De algemene vergadering is tot besluitvorming bevoegd ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig is en daarvan getuigt door het tekenen van de presentielijst.

De leden vanaf 18 jaar zijn gehouden de algemene ledenvergadering bij te wonen.
De leden zijn gehouden voor aanvang van de algemene ledenvergadering hun naam en handtekening op de presentielijst te plaatsen.

Onderwerpen waarvoor stemming in de Algemene Ledenvergadering nodig is, wordt tijdig aan de leden bekendgemaakt. De schriftelijke machtiging conform de statuten artikel 17, lid 3 dient voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.

De secretaris maakt daarvan een aantekening in de presentielijst. Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, bestaande uit 3 leden van 18 jaar en ouder; één van deze drie wijst hij/zij aan als voorzitter.

Het stembureau houdt toezicht dat uitsluitend leden die de presentatielijst hebben getekend deelnemen aan de stemming, bepaalt de stemmingsuitslag en deelt deze mee aan de voorzitter van het bestuur.

REGLEMENTSHERZIENING
Artikel 27
1. Ingeval van ingrijpende wijziging van het huishoudelijk reglement wordt de redactie opgedragen aan een commissie van redactie, bestaande uit een lid van het bestuur en ten minste twee andere leden.
2. De commissie als bedoeld in het voorgaande lid, zal haar opdracht uitvoeren binnen een vastgestelde termijn. De commissie legt de wijzigingsvoorstellen aan het bestuur voor. Het bestuur bepaalt het uiteindelijke concept reglement en legt dit ter besluitvorming voor aan de algemene vergadering.

DownloadIcon.pngDownload hier het huishoudelijk reglement
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!