Historie O.S.C. -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Historie O.S.C.

Historie O.S.C.

O.S.C. (Oosterboys S.V.T.-Combinatie) 1959-1999

O.S.C. (Oosterboys S.V.T.-Combinatie)
Voor de Tweede Wereld Oorlog – zo ongeveer vanaf 1933 – bestonden er twee beginnende verenigingen, namelijk S.V.T. (Sport Vereniging Tarcisius) en P.A.T.S. (Pittige Aanvallen Treffen Steeds). Het voornaamste doel van beide was toen om “de jeugd bezig te houden en van de straat te houden”.

De belangstelling groeide voor deze tijdsbesteding en om volledige elftallen te krijgen werden de gelederen van de S.V.T. aangevuld met leden van de voetbalvereniging van de Personeelsvereniging Vroom en Dreesman. P.A.T.S. daarentegen had na de oorlog nog maar 20 leden over. In 1945 werd de naam P.A.T.S. gewijzigd in Oosterboys. In oktober 1955 was er het eerste contact tussen de Oosterboys en S.V.T.

Het ontstaan van O.S.C.
Toen op een zaterdagmiddag in oktober 1955 door de huistelefoon van perceel Burgemeester Elsenlaan 133 in Rijswijk de stem klonk van de heer J.G. Geradts wist de voorzitter van Oosterboys (de heer L. Marselis) dat deze stem was van de praeses van S.V.T. Op de vraag; “U weet zeker wel waarvoor ik bel” antwoordde de heer Marselis prompt; “Jawel, u wilt over een fusie praten”?

De heer Marselis had al eens in de krant gelezen dat S.V.T. wel iets voelde voelde voor het samengaan met een andere vereniging. Voorheen was er al eens een fusiebespreking geweest maar toen kon men het niet eens worden over het domicilie……Na een vergadering van voetbalvereniging S.V.T. in gebouw “Hof van Holland” werd door de leden besloten om tot een fusie met Oosterboys over te gaan.

Op 1 november 1955 werd de fusie een feit en gingen de twee verenigingen verder onder de naam O.S.C.(Oosterboys S.V.T. Combinatie). Het zou nog tot 1958 duren eer O.S.C. zich officieel aan het publiek kon voorstellen. Pas op 14 december 1959 werd O.S.C. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr.42 als de R.K. Sportvereniging O.S.C.

Het eerste echte bestuur van O.S.C. zag er als volgt uit:
Voorzitter: Dhr. C.M. Bels
Secretaris: Dhr. R.K.W. Bos
Penningmeester: Dhr. A.M.J. Vring
Geestelijk Adviseur: Kapelaan Dr. C.van Bockxmeer

O.S.C. begon met zes senioren elftallen waarvan het eerste elftal in de Eerste Klasse van de Afdeling Den Haag (HVB) ging voetballen. Voorts had de club zeven junioren elftallen waarvan er vier deelnamen aan de zaterdagmiddag competitie en drie aan de zondagmiddag competitie. De vier pupillen elftallen speelde op zaterdagmiddag.

Het terrein waar O.S.C. ging voetballen was aan de Hoekwaterstraat te Voorburg. De junioren van de zaterdagmiddag competitie speelde echter op het veld “Groenendaal” aan de Buurtweg bij Wassenaar.


Het eerste elftal van OSC, seizoen 1959-1960, op het terrein aan de Hoekwaterstraat.
Staande v.l.n.r; C.Hopmans (2e trainer), H.Schrama, F. Eijsackers, Lex van Ooijen, Frans Luiten, C. van Tol, Cees Romeijn en L. Smit (leider en grensrechter).
Zittend v.l.n.r: Simon Belt, J.Boel, J.Hopmans, A. van Westbroek, C. Smit, F. de Graaf en T.Smit (coach en 1e trainer).

De contributie bedroeg voor de senioren f.2,= per maand en voor de junioren en pupillen f.1,= per maand terwijl bij meerdere leden uit één gezin reductie mogelijk was.

Afdeling Gymnastiek
De afdeling gymnastiek was bij O.S.C. een belangrijk onderdeel van de vereniging in verband met de zo noodzakelijke ontwikkeling van deze kinderen en ter aanvulling van de gymnastieklessen op school, welke beslist onvoldoende waren. Aan de lessen werden deelgenomen door jongens van de leeftijd van vijf tot veertien jaar. De meeste jongens gingen na het bereiken van een bepaalde leeftijd over naar de afdeling voetbal of volleybal.

Volleybal
Ook bestond er bij O.S.C. een afdeling volleybal. Deze afdeling had een eigen bestuur bestaande uit voorzitter Dhr. A. van Rijn, secretaris C. Reijns en penningmeester Dhr. A.M.v.d.Vring.

De terreinen
Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een geschikt complex deden zich bij O.S.C. al meteen de eerste moeilijkheden voor. O.S.C. bespeelde de velden in eigendom van de gemeente ‘s-Gravenhage, gelegen op Voorburgs grondgebied. Al spoedig bleek dat binnen de gemeente Voorburg nergens velden beschikbaar of in aanleg waren.

De gemeente ‘s-Gravenhage stond ook niet te springen om O.S.C. binnen haar grenzen op te nemen, temeer daar aan de Hoekwaterstraat te Voorburg al een aantal Haagse voetbalverenigingen waren gehuisvest die ondergebracht moesten worden. De gemeente Den Haag zat dus in haar maag met de voetbalvereniging O.S.C. want men zat al krap in de velden!

Aangezien het ledenbestand van O.S.C. hoofdzakelijk woonachtig waren in het Bezuidenhout en Voorburg-Noord en via de Katholieke scholen in de wijk “Mariahoeve” de aanwas naar de club grote vormen aannam was het van levensbelang dat O.S.C. om in een nieuwe wijk rond dit gebied een nieuw complex te krijgen.

In eerste instantie lag het in de bedoeling om O.S.C. speelruimte te verschaffen op Ockenburgh. Door bemiddeling van het raadslid de heer Vughts, die de wethouder erop aan gewezen dat voor zo’n kinderrijke vereniging als O.S.C. deze plaatsing op Ockenburgh de doodsteek zou betekenen. Dankzij deze verklaring werd O.S.C. uiteindelijk aan de Vlamenburg gestationeerd. Op een ledenvergadering gingen men akkoord met de ombouw van O.S.C. naar een statutair Haagse vereniging.

Financiële inkomsten
Ten aanzien van het financiële gedeelte en de te voeren akties werd door het bestuur van O.S.C. het zo genaamde “Buikriem” besluit genomen. Dit betekende dat alle uitgaven van de vereniging door de contributie moest zijn gedekt en iedere besteding zowel voor senioren als junioren vooraf kritisch moest worden bekeken. De inkomsten van de voetbalpool alsmede donaties werden op een speciale rekening gezet.

De “Aktie Stiefbeen” werd geïntensiveerd en met veel succes. Met medewerking van het hoofd van de St.Bavoschool, de heer A.Runderkamp< mocht O.S.C. gebruik maken van de speelplaats als inleveringsadres van oude lompen en kranten. Wekelijks was er een stroom van jeugdleden met bundeltjes kranten in de richting van de St.Bavoschool alwaar de hoeveelheden werden gewogen en geregistreerd, in zakken gedaan, de speelplaats weer papiervrij gemaakt en de zakken aan de stoeprand klaargezet om te worden opgehaald.

De heren J.Houterman en J.du Burck zwaaide hier de scepter. Voor de jeugdleden was er een soort competitie aan verbonden met enkele prijzen. Dit was een gouden greep want de papiergolf bleef stijgen, begon het met 1000 kg per week al spoedig groeide dat uit naar meer dan 3000 kg kranten per week. Ook kwam er nog een glazenaktie en een ballpointaktie en hiemee moesten de O.S.C. leden zoveel mogelijk aan de man/vrouw gebracht worden. Dit allemaal om geld in te zamelen voor het bouwfonds van O.S.C.

Het nieuwe clubgebouw van O.S.C.
Toen ten aanzien van de bouw van het clubgebouw de concept tekening en het eventueel aangaan van de leningen door de Algemene Ledenvergadering waren goedgekeurd stond voor het bestuur van O.S.C. het licht op groen. Dankzij alle akties binnen de vereniging kon het bestuur van O.S.C. met trots mededelen dat er een bedrag van 32.500 gulden was opgehaald voor het bouwfonds. Volgens gemeentelijke bepalingen moest de vereniging 50% van het stichtingskapitaal op tafel kunnen leggen dan volgt 25% subsidie en 25% gemeentelijke garantie.

Aangezien O.S.C. aan deze gestelde eisen kon voldoen stond niets een raadsbesluit meer in de weg. De kleedgelegenheden voor de spelers en scheidsrechter was een zaak voor de gemeente en was op een gemeentelijke tekening gesitueerd op de plek waar toen der tijd het clubgebouw van O.S.C. stond. Omdat het clubgebouw centraal moest staan was er wederom een gesprek noodzakelijk om het plan aan te passen aan de verlangens van O.S.C. Nadat de tekeningen door Bouw en Woningtoezicht waren goedgekeurd en de Welstandscommissie haar fiat had gegeven werd de bouw gegund aan de firma Bergen Henegouwen en Schippers voor de prijs van 65.000 gulden.

In januari 1967 werd uiteindelijk begonnen met de bouw van het nieuwe clubgebouw. De opening van het nieuwe clubgebouw, de overdracht van het complex door de gemeente ‘s-Gravenhage en de festiviteiten rondom dit gebeuren vonden plaats op zaterdag 19 en zondag 20 augustus 1967. De openingshandeling werd verricht door het jongste O.S.C.-lid, Bas van Vught, die onder het goedkeurend oog van de vele hoogwaardigheidsbekleders een bal door een geïmproviseerde deur schopte, daarna naar binnen liep en terug kwam met een prachtig boeket bloemen, die hij aan de echtgenote van de voorzitter aanbood.

Het terrein lag er al, maar omdat de Gemeente dit ook verhuurde aan scholen voor sportactiviteiten was er gebrek aan berg- en kleedruimte. Dat probleem werd in april 1968 opgelost toen er een eigen kleedgelegenheid ter beschikking werd gesteld. Voorgestelde uitbreidingen van het clubgebouw stuitten nogal eens op bezwaren van Gemeente en Welstandscommissie, maar ook die obstakels konden worden overwonnen.

Trainingen bij O.S.C.
In verband met de reeds eerder genoemde “Actie Buikriem” was er geen geld beschikbaar voor het aantrekken van een trainer bij O.S.C. en moesten de leden genoegen nemen met kwaliteit “uit eigen keuken”. De senioren werden getraind door o.a. P.de Jager en P. Schultz en bij de junioren was dat Hans van Dijk. De eerste “echte trainer” werd gecontracteerd in het seizoen 1967-1968 en dat was de heer J.de Vos.

Dit had op de technische kwaliteiten een gunstige invloed. O.S.C.1 draaide de daarop volgende jaren steeds mee in de top maar bezat nog juist niet die ervaring om de competitie met een kampioenschap af te ronden. Gezien de gunstige financiering werd er op een Jaarsvergadering in 1967 medegedeeld dat er een bedrag van f.6,000 was uitgetrokken voor terreinverlichting. Op 22 oktober 1967 werden er via het O.S.C. clubblad jeugdleiders gevraagd. De grote uitbreiding van jeugdleden maakte een uitbreiding van het jeugdkader meer dan noodzakelijk.

Uitbreiding op Vlamenburg
Als alleen bewoner van het complex aan de Vlamenburg werd er door het bestuur van uitgegaan dat de vereniging over alle opstallen kon beschikken. Zo was de bergruimte ingericht als opslagplaats voor dranken en andere ingrediënten en had niemand er bij stil gestaan dat de gemeente ‘s-Gravenhage de terreinen overdag zou kunnen verhuren aan scholen uit de wijk voor het bedrijven van allerlei sporten.

De bergruimtes moesten worden ontruimd voor opslag van sportmaterialen en als verblijf voor de terreinmeester. In 1968 zou dit alles zijn beslag krijgen en werd in overleg met de afdeling sportzaken en plantsoenendienst een kleedgelegenheid tijdelijk ter beschikking gesteld. Nieuwe bouwaktiviteiten, plannen maken, vergunningen aanvragen en de financiële aspecten beoordelen. De achterzijde van het clubgebouw bood uitbreidingmogelijkheden en daar de te creëren ruimte alleen als opslag dienst zou doen, werd een aanbouw gepland over de halve lengte en minder hoog.

De Welstandscommissie oordeelde echter anders zijnde aanvaardbaar even hoog als de bestaande bouw en over de gehele lengte. Dit betekende extra kosten van f.5000,= voor O.S.C. In samenwerking met het raadslid W. du Chatinier kon de wethouder van sportzaken van de onredelijkheid van de Welstandscommissie worden overtuigd en op 11 november 1968 ontving O.S.C. bericht dat de meerkosten ad. f.5,000 gulden door de gemeente zouden worden gedragen.

OSC 1, seizoen 1967-1968. Staand v.l.n.r: Hennie Nobel, Hans Boel, Loek Klein Breteler, Jan Duivisvelt, Querinus Barendse, Jan van Deursen, Jeroen Schepman en Jan de Vos (trainer).
Zittend v.l.n.r: Sjaak Duburch, Kees Engelhart, Gijs Belt, Peter van Veen en Kees Romeijn.


OSC 1, seizoen 1969-1970 Staand v.l.n.r: Hans van Dijk, Loek Klein Breteler, Cees Belt, Jan van Deursen, Leo Faber, ??, Quirinus Barendse, Jan Duinisvelt, Kees Romeijn en Sjaak Belt (leider). Zittend v.l.n.r: Frans Mercks, Jan van Zuijl, Jeroen Schepman, Toon van Zuijl, Peter van Veen en Henk van der Meel.

De jaren zeventig bij O.S.C.
In september 1970 werd voorzitter F.Hoefnagels voor de derde maal bij acclamatie herkozen. Echter nog in diezelfde maand werd de O.S.C. familie opgeschrikt door het bericht van de ernstige ziekte van de heer Hoefnagels. In afwachting van het verdere verloop van de ziekte van voorzitters F. Hoefnagels werd vice-voorzitter de heer J. Brouwer benoemd tot waarnemend voorzitter van O.S.C. In maart 1971 was de heer F. Hoefnagels weer zover hersteld dat hij weer voor het eerst een bestuursvergadering kon bezoeken. Hij bedankte de heer J.Brouwer voor zijn waarnemingen en de bestuursleden voor hun extra inzet en medeleven.

Medio 1972 moest echter voorzitter F. Hoefnagels op medische gronden zijn functie ter beschikking stellen. Op de Algemene Ledenvergadering werd er afscheid van hem genomen. In zijn toespraak memoreerde de vice voorzitter de heer J.Brouwer wat er allemaal onder de leiding van voorzitter Hoefnagels tot stand was gekomen. Op voorstel van het bestuur werd de scheidende voorzitter op deze vergadering benoemd tot Erelid met de persoonlijke titel Ere-voorzitter van O.S.C. De heer Brouwer speldde hem de eerste gouden O.S.C. speld op zijn revers. De heer Hoefnagels had het genoegen de voorzittershamer aan de heer Ted Bol te mogen overhandigen.

Toen eind 1973 de heer Ted Bol ontheffing uit zijn functie als voorzitter van O.S.C. had verzocht werd er wederom een beroep gedaan op de heer F.Hoefnagels. Deze was bereid tot de Algemene Ledenvergadering in september 1974 opnieuw de voorzittershamer te hanteren. Op die vergadering werd de heer R.K.W. Bos bij acclamatie tot voorzitter gekozen en kon de heer Hoefnagels de voorzittershamer doorgeven aan zijn opvolger.

De gouden jaren van O.S.C.1
Na in het seizoen 1970-1971 de greep om de titel in de 1e Klasse HVB door het sterke Oranje-Blauw aan zich voorbij hebben zien gaan lukte het O.S.C.1 wel in seizoen 1971-1972 kampioen te worden van deze klasse. Op zondag 9 april 1972 wezen de geel-blauwen het hoog genoteerde Groen Wit’58 met maar liefst 4-1 terug en concurrent Duindorp SV zorgde met een nieuwe misstap, verloor die dag met 3-2 van DVC, dat de kloof niet meer te overbruggen was. Met 5 punten voorsprong en nog twee wedstrijden te gaan kon de kampioenvlag op Vlamenburg verdiend worden gehesen want O.S.C.1 was kampioen in de 1e Klasse A HVB.

De doelpunten tegen Groen Wit’58 voor de ploeg van trainer van Dijk werden overigens gemaakt door Jan van Deursen (0-1 penalty), Henk van de Meel (1-2), Jan van Deursen (1-3) en invaller Barendse (1-4). Trainer van Dijk besloot vervolgens na dit mooie seizoen zijn aandacht op de jeugd van O.S.C. te vestigen en werd opgevolgd door trainer de Weger. Het bleef maar goed gaan met O.S.C.1 want in het volgende seizoen (1972-1973) kon de club wederom de kampioenvlag hijsen. O.S.C. werd kampioen in de Hoofdklasse hetgeen betekende dat O.S.C. de HVB ging verlaten en toetrad tot de 4e Klasse KNVB.

Op 15 april 1973 behaalde O.S.C.1 het kampioenschap in de thuiswedstrijd tegen Oranje Blauw door deze wedstrijd met 4-2 te winnen. Voor de kampioensploeg van trainer de Weger scoorden Comes, v.d. Meeuw en de topscorer van dit seizoen Kees Belt (2x). Zondagkampioen O.S.C. mocht zich op 3 mei 1973 ook nog eens algeheel voetbalkampioen van de afdeling Den Haag noemen na de 2-0 overwinning op zaterdagkampioen SVPTT. Een dergelijke prestatie was uniek, de wijze waarop O.S.C. in twee seizoen doorstroomde naar de KNVB toonde bij de clubs uit de regio veel respect en door grote getalen werd de club gefeliciteerd op de druk bezochte receptie van zaterdag 5 mei 1973.

De dolgelukkige voorzitter Ted Bol had moeite met de juiste woorden te vinden. “Ik ben er kapot van en ik weet niet wat ik moet zeggen! Dit is mijn eerste jaar als voorzitter van deze vereniging en dan is zo’n kampioenschap het mooiste cadeau wat je kan krijgen” aldus voorzitter Bol.

Einde gloriejaren O.S.C.1
Vol goede moed en met een geheel volgens de KNVB normen aangepast veld trad O.S.C.1 het seizoen 1973-1974 in de 4e Klasse tegemoed. Het eerste elftal kende weinig nieuwe gezichten en werd wederom getraind door de heer De Weger die bij O.S.C. aan zijn tweede seizoen begon.Het pakte dit seizoen allemaal anders uit dan was gedacht en gehoopt en O.S.C.1 degradeerde alweer na één seizoen uit de KNVB naar de HVB. Van de 20 wedstrijden werden er maar 5 gewonnen, 2 gelijk en maar liefst 13 verloren waardoor de club op de laatste plaats eindigde met 20 punten.

Seizoen 1996-1997
Bij voetbalvereniging O.S.C. was het de afgelopen jaren geen vetpot wat betreft de resultaten van het eerste elftal. Twee seizoenen geleden moest de club uit Mariahoeve zelfs een beslissingswedstrijd spelen tegen het Delftse SEP, om zich te handhaven in de 4e Klasse van het zondagvoetbal. Het bestuur van O.S.C. haalde aan het begin van dit seizoen de toen pas 32-jarige trainer Pierre Schultz binnen. Trainer Schultz had het als amateurvoetballer ver geschopt, was net met voetballen gestopt en mocht bij O.S.C. zijn debuut als hoofdtrainer maken.

De A-selectie van O.S.C. voor seizoen 1996-1997 bestond o.a. uit; Michel Flaman, Machiel Elkhuizen, Michel van der Klis, René Klunder van Gijen, Marc Klunhaar, Seref Kocaman, Piëtro van Loenen, Edgar Misdorp, Menno Olsthoorn, Paul Quispel, Rob van Rijsinge, Roy Rombouts, Arthur Schreve, Kees v.d.Steen, Jan Suijkerbuijk, Alex Tetteroo, Johan Tetteroo, Ino Verver, Hans Wentel, Sjoerd v.d.Werf en Raymond Wolters.

Het eerste elftal van O.S.C. werd in seizoen 1996-1997 in de zondag 4e Klasse B van de KNVB ingedeeld, samen met UDWS, GS Azzurri, HBS, Wassenaar, Quick Steps, SVLV, Paraat, ODB, VCL, Vredenburch en LFC. Na een goede voorbereiding en een zeer gezellig trainingskamp in het Belgische vakantiecentrum “Le Roptai” begon de competitie voor O.S.C.1 op zondag 8 september 1996 met een thuiswedstrijd tegen het Leidse L.F.C. O.S.C. kende een droomstart want L.F.C. werd met maar liefst 4-0 verslagen. Echter na twee gelijke spelen (Vredenburch-O.S.C. 1-1 en O.S.C.-VCL 0-0) en de 3-1 nederlaag bij ODB belandde O.S.C. al snel in de middenmoot van de 4e Klasse.

In de vijfde competitiewedstrijd moest O.S.C. in Voorschoten aantreden tegen koploper SVLV. Zeer knap wist O.S.C. deze wedstrijd met 1-3 te winnen, en als ook de twee volgende wedstrijden worden omgezet in een overwinning (O.S.C.-Paraat 4-1 en Quick Steps-O.S.C. 0-2) staat het team van trainer Pierre Schultz op een verdienstelijke tweede plaats achter koploper SVLV.

Helaas gingen de twee volgende wedstrijden weer verloren (Wassenaar-O.S.C. 1-0 en GSC Azzurri-O.S.C. 1-0) waardoor men weer terugzakte naar de middenmoot. Tijdens de winterstop bereikte het bestuur van O.S.C. overeenstemming met trainer Pierre Schultz over een contractverlenging van één jaar. Na de winterstop behaalde O.S.C. 8 punten uit de eerste vijf wedstrijden en speelde hiermee geen rol meer van betekenis in de 4e Klasse B. Uiteindelijk eindigde O.S.C. op een zevende plaats, met 6 gewonnen-, 7 gelijke- en 9 verloren wedstrijden met een doelsaldo van 29-30.

Seizoen 1997-1998
De A-selectie van O.S.C. had in de zomerstop geen noemenswaardige aderlatingen hoeven doen en was dus ten opzichte van vorig seizoen mentaal sterker geworden, doordat de ploeg weer een jaartje “rijper” was geworden. Met het overkomen van Henk Verbij (van VUC) had O.S.C. daarentegen een extra verdediger erbij. O.S.C.1 werd voor seizoen 1997-1998 ingedeeld in de 4e Klasse C samen met DZS, SVH, Azzurri, GSC ESDO, ODB, Quick Steps, VVM, WIK, Duindorp SV, HS Texas DHB en Paraat.

O.S.C. begon sterk aan de competitie en stond na vier wedstrijden zelfs aan kop in de 4e Klasse. Toen helaas de twee volgende wedstrijden verloren gingen (O.S.C.-GSC ESDO 1-4 en HS Texas DHB-O.S.C. 3-2) zakte het team van trainer Pierre Schultz terug naar de middenmoot. Uiteindelijk eindigde O.S.C. op een achtste positie met 8 overwinningen, 5 gelijke spelen en 9 verloren wedstrijden behaalde men 29 punten uit 22 wedstrijden. WIK werd de verrassende kampioen in de 4e Klasse C voor VVM en GSC ESDO.

Na dit seizoen vertrok trainer Pierre Schultz naar H.M.S.H. en werd Cor Schaap zijn opvolger.

Palmares O.S.C.
Kampioenschappen
1971-1972 1e Klasse A HVB
1972-1973 Hoofdklasse HVB
1988-1989 1e klasse A HVB
1993-1994 Hoofdklasse B HVB

Parade der voorzitters bij O.S.C.
1955-1957 Dhr. L.L. Marcelis
1957-1958 Dhr. A.C. van der Berg
1958-1964 Dhr. C.M. Bels
1964-1964 Dhr. R.K.W. Bos (a.i.)
1964-1970 Dhr. F. Hoefnagels
1970-1971 Dhr. J. Brouwer (a.i.)
1971-1972 Dhr. F. Hoefnagels
1972-1973 Dhr. Ted Bol
1973-1974 Dhr. F. Hoefnagels
1974-1978 Dhr. R.K.W. Bos
1978-1981 Dhr. R.H. de Vent
1981-1983 Dhr. R.K.W. Bos
1983 t/m 1999 Deze voorzitters zoeken wij nog, wie helpt ons hiermee?

Parade der trainers bij O.S.C.
1967-1968 J.de Vos (de eerste betaalde trainer bij O.S.C)
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972 Hans van Dijk (kampioen 1e Klasse A HVB)
1972-1973 J.de Weger (kampioen Hoofdklasse HVB)
1973-1974 J.de Weger (degradatie uit 4e Klasse KNVB)
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983 Herbert Zuma
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996 Ton Bekkering
1996-1997 Pierre Schultz
1997-1998 Pierre Schultz
1998-1999 Cor Schaap

_______________________________________________________________________

Medio 1980 werd het clubonderkomen verbouwd en uitgebreid met ongeveer 25 m². Een feestelijke heropening volgde.Tijden veranderen en aanpassingen worden noodzakelijk. Zo ook in het verenigingsleven van O.S.C. Op 28 juni 1999 fuseerde O.S.C. met Postalia, de voetbalvereniging destijds gevestigd aan de Buurtweg in Wassenaar.

De nieuwe naam werd Voetbalvereniging Haagse Hout.Nu we dit schrijven – het is 2007 – beschikt de vereniging over twee seniorenteams, een zaterdag- en een zondagafdeling. Beide afdelingen kennen vier elftallen en beide eerste elftallen spelen in de 4e klasse van de KNVB.De enthousiaste leiding heeft veel jeugd kunnen aantrekken.

Van de vier jeugdteams in 2004 zijn het er in 2007 elf geworden! Over de verrichtingen en andere activiteiten wordt gerapporteerd in het clubblad dat eens in de twee weken verschijnt.Het veld heeft de laatste jaren een grote opknapbeurt gekregen. De Gemeente zowel als vele vrijwilligers van de club hebben hard gewerkt om het terrein een goede uitstraling naar de omgeving te geven.

Het regelmatige onderhoud draagt hier mede aan bij. Doel is een plek te creëren en ook te behouden waar leden én buurtbewoners zich prettig en veilig voelen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!